ข้อกำหนดและเงื่อนไข Kubet

ยินดีต้อนรับสู่ บริษัทในเครือให้บริการแก่คุณภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ หากคุณเยี่ยมชมหรือซื้อแสดงว่าคุณยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอ่านอย่างละเอียด นอกจากนี้ เมื่อคุณใช้บริการ ในปัจจุบันหรือในอนาคต หรือเยี่ยมชมหรือซื้อจากธุรกิจใดๆ ที่เป็นพันธมิตร ไม่ว่าจะรวมอยู่ในเว็บไซต์ คุณจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขที่ใช้บังคับกับบริการหรือธุรกิจดังกล่าว โดยการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา คุณซึ่งเป็นผู้ใช้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข KUBET ที่เรากำหนดไว้ที่นี่ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของเราได้ตลอดเวลาและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คำสั่งซื้อและการซื้อทั้งหมดที่ทำผ่านเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ด้วย

เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้กฎหมายและศาล

ข้อกำหนดและเงื่อนไข Kubet การใช้และคำสั่งบนเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้กฎหมายและศาล และกฎหมายที่บังคับใช้ของสหรัฐอเมริกา ผู้ใช้ยังต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศจะไม่ใช้บังคับ เราอาจแก้ไขข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องและเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ รวมถึงราคาและความพร้อมของรายการ ขนาดและน้ำหนักทั้งหมดที่เสนอเป็นราคาโดยประมาณ ราคาทั้งหมดที่ระบุไว้เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะดำเนินการเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ราคาทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ขึ้นอยู่กับการยืนยัน คุณตกลงที่จะชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องชำระสำหรับการสั่งซื้อของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนรายการที่คุณสามารถซื้อได้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อตามดุลยพินิจของเรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการจัดส่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา สินค้าทั้งหมดจัดส่งโดยบุคคลที่สาม และการจัดส่งอยู่ภายใต้สัญญาการจัดส่งของพวกเขา เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จัดส่งไปยังที่อยู่บางแห่ง

การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อคุณเยี่ยมชม ข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือส่งอีเมลถึงเรา คุณกำลังสื่อสารกับเราทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณยินยอมที่จะรับการสื่อสารจากเราทางอิเล็กทรอนิกส์ เราจะสื่อสารกับคุณทางอีเมลหรือโดยการโพสต์ประกาศบนเว็บไซต์นี้ คุณยอมรับว่าข้อตกลง ประกาศ การเปิดเผยข้อมูล และการสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหมดที่เรามอบให้แก่คุณนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ที่การสื่อสารดังกล่าวต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร

บัญชีของคุณ

หากคุณใช้ไซต์นี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไข คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของบัญชีและรหัสผ่านของคุณ และการจำกัดการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณตกลงที่จะยอมรับความรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ จำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก แต่จะขายให้กับผู้ใหญ่ที่สามารถซื้อด้วยบัตรเครดิต หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณสามารถใช้ ได้เฉพาะเมื่อผู้ปกครองหรือผู้ปกครองมีส่วนร่วมเท่านั้น และบริษัทในเครือขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการ ยกเลิกบัญชี ลบหรือแก้ไขเนื้อหา หรือยกเลิกคำสั่งซื้อตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

นโยบายการคืนเงิน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข คุณจะได้รับเงินคืน 100% ก่อนเริ่มให้บริการ เมื่อดำเนินการบริการแล้ว (เช่น ยื่นเอกสาร ได้รับจดหมาย หรือสมัคร EIN) จะไม่มีการคืนเงินสำหรับบริการนั้น หากคุณสั่งซื้อบริการหลายอย่างและได้ดำเนินการบริการเพียงบางส่วนเท่านั้น (เช่น คุณสั่งการจัดตั้งบริษัทและการส่งต่อทางไปรษณีย์ และบริษัทได้จัดตั้งขึ้น แต่คุณยังไม่ได้ให้ที่อยู่ของเราแก่ใครก็ตามที่เป็นของคุณเอง) จากนั้นจะมีการคืนเงินสำหรับ ส่วนที่มาจากบริการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจะได้รับการคืนเงินให้กับคุณ 100% หักค่าธรรมเนียมการชำระเงินใด ๆ สำหรับการคืนเงินของคุณด้วยวิธีเดียวกับที่คุณส่งให้เรา (เช่น หากคุณชำระเงินด้วยการโอนเงินเราจะคืนเงินด้วยการโอนเงิน 100 % ของกองทุนที่รับผิดชอบหักค่าธรรมเนียมการรับเงิน $15 และค่าธรรมเนียมการส่ง $45)

ข้อพิจารณาด้านลิขสิทธิ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข เนื้อหาที่เป็นข้อความและกราฟิกทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ องค์กรและการนำเสนอ ตลอดจนองค์กรและชื่อโดเมนของเราเป็นทรัพย์สินของเรา หรือได้รับอนุญาต และดังนั้นจึงเป็นลิขสิทธิ์ของเราทั้งโดยรวมและรายบุคคล เว้นแต่ว่าลิขสิทธิ์นั้น ถือโดยผู้อื่นตามที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ไม่สามารถคัดลอก ทำซ้ำ โพสต์ หรือเผยแพร่ซ้ำไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม ผู้ใช้อาจดาวน์โหลด แสดง หรือพิมพ์โดยผู้ใช้เพื่อการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์และถูกกฎหมายเท่านั้น มิฉะนั้น ห้ามเผยแพร่ซ้ำหรือใช้เนื้อหาเหล่านี้บนเว็บไซต์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้า และสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด